Sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE SVEIKATOSPASAULIS.LT 

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

  1. Sąvokos ir apibrėžimai (abėcėlės tvarka):

1.1. „Administratorius“ – UAB „Operos“ vaistinė, administruojanti šią elektroninę parduotuvę. Juridinio asmens kodas 124050411, adresas A.Vienuolio g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT240504113.

1.2. „Administratoriaus darbo valandos“ – darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.

1.3. „Asmens duomenys“ – bet kurie duomenys apie Pirkėją – fizinį asmenį, kaip apibrėžta Privatumo politikoje, Pirkėjo pateikti darant Prekių užsakymą be registracijos arba registruojantis E-parduotuvėje. 

1.4. „Darbo diena“ – visos savaitės dienos, išskyrus savaitgalius ir valstybės šventes.

1.5. „Vaistinės darbo valandos“ – atitinkamos Vaistinės darbo valandos, nurodytos pačioje Vaistinėje ar interneto svetainėje adresu sveikatospasaulis.lt.

1.6. „E-parduotuvė“ – ši internete, adresu www.sveikatospasaulis.lt, esanti elektroninė parduotuvė.

1.7. „Farmacinė paslauga“ – Pardavėjo farmacijos specialisto teikiama farmacinė paslauga, apimanti vaistinių preparatų parinkimą ir farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą Pirkėjui pagal 2007 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus „Geros vaistinių praktikos nuostatus“.

1.8. „Pardavėjas“ – Operos vaistinė, UAB. Juridinio asmens kodas 124050411, adresas A.Vienuolio g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT240504113, licencijos numeris 0571.

1.9. „Pirkėjas“ – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako Prekių E-parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.

1.10. „Privatumo politika“ – Operos vaistinė, UAB privatumo politika, esanti čia: https://sveikatospasaulis.lt/pages/privatumo-politika.

1.13. „Prekės“ – medicininės paskirties prekės, maisto produktai, maisto papildai, kosmetika ir kitos prekės.

1.14. „Sutartis“ – Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.15. „Sąlygos ir Taisyklės“ – šios pirkimo E-parduotuvėje sąlygos ir taisyklės.

1.16. „Teisės aktai“ – šių Sąlygų ir Taisyklių taikymo metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai.

1.17. „Vaistinė“ – Pardavėjo fizinė vaistinė;

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Sąlygos ir Taisyklės nustato naudojimosi E-parduotuve sąlygas ir tvarką, kuria Pirkėjas gali įsigyti E-parduotuvėje parduodamas Prekes, taip pat Sutarties sudarymo sąlygas, Pirkėjo įsigytų Prekių pristatymo tvarką, Pirkėjo, Pardavėjo ir Administratoriaus teises, pareigas bei atsakomybę ir kitas sąlygas.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už šiose Sąlygose ir Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas Pardavėjo pareigas bei už E-parduotuvėje Pirkėjo užsakytų Prekių pardavimą ir pristatymą, Prekių kokybę, grąžinimo sąlygų įvykdymą. Pardavėjas patvirtina, kad Administratorius yra jo įgaliotas E-parduotuvėje tinkamai organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių Prekių prekybą, vykdyti E-parduotuvės priežiūrą bei teikti Pirkėjui su tuo susijusias paslaugas, sutikdamas su šiose Sąlygose ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Fiziniai ir juridiniai asmenys E-parduotuvėje gali pirkti Prekes tik kaip galutiniai vartotojai. Juridiniai asmenys, užsiimantys vaistinių preparatų didmeniniu platinimu, vykdantys vaistinės veiklą ar teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal atitinkamą licenciją, neturi teisės prekių pirkti verslo tikslais. Administratorius turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako neįprastai didelius Prekių kiekius vienu užsakymu ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už susipažinimą su Sąlygomis ir Taisyklėmis ir jų laikymąsi.

2.5. Užsiregistruodamas E–parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Privatumo politika. Be to, pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Sąlygomis ir Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pardavėjas ir / ar Administratorius nėra atsakingas už jokias pasekmes, jei jos dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Sąlygomis ir Taisyklėmis.

2.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių ar paslaugų užsakymo E-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Sąlygomis ir Taisyklėmis ir Privatumo politika ar su jomis nesutinka. Pirkėjas, kuris nesutinka su Sąlygomis ir Taisyklėmis ir / ar Privatumo politika, privalo nespausti mygtuko „Sukurti“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutinka su Sąlygomis ir Taisyklėmis bei Privatumo  politika.

2.7. Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų Valdytojas yra Pardavėjas. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Pirkėjo asmens duomenų tvarkytojas yra Administratorius pagal asmens duomenų tvarkymo sutartį, pasirašytą tarp Pirkėjo ir Administratoriaus.

2.8. Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas saugo 2 (dvejus) metus nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo E–parduotuvėje. Jeigu Pirkėjui buvo išrašyta sąskaita-faktūra, joje Pirkėjo asmens duomenys saugomi pagal buhalterinę apskaitą reguliuojančius teisės aktus.

2.9. Pardavėjas ir / arba Administratorius turi teisę riboti Pirkėjų registraciją E-parduotuvėje ir registruotų Pirkėjų skaičių. Be to, Pardavėjas turi teisę apriboti konkretaus Pirkėjo naudojimąsi E-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas E-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Sąlygas ir Taisykles, trukdo ar bando pakenkti E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.10. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti šias Sąlygas ir Taisykles. Pirkėjui apsiperkant E-parduotuvėje taikomos Sąlygos ir Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

2.11. Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą be išankstinio pranešimo Pirkėjui, tačiau privalo įvykdyti iki sustabdymo / nutraukimo prisiimtus įsipareigojimus Pirkėjo atžvilgiu.

  1. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

3.1.1. pirkti be registracijos;

3.1.2. pirkti be registracijos Pirkėjas gali tik pateikęs punkte 3.1.3. nurodytus duomenis, kurie yra reikalingi užsakymo įvykdymui.

3.1.3. Pirkėjas gali pateikti užsakymą tik nurodęs užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis: Pirkėjo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą (privaloma nurodyti gyvenvietę, gatvę, namo / buto numerį, pašto kodą). Pirkėjas, pateikdamas duomenis, reikalingus užsakymo vykdymui, supranta ir sutinka, kad Pardavėjas, naudodamas šiuos duomenis, gali teikti Pirkėjui informaciją, susijusią su jo užsakymo vykdymu, bei apklausą, leidžiančią įvertinti užsakymo įgyvendinimo kokybę.   

3.2. pirkti su registracija;

3.2.1. susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. 

3.2.3. Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Elektroninėje parduotuvėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu info@sveikatospasaulis.lt.

3.3. Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Tuo atveju, jei Pirkėjas, pateikia prašymą panaikinti jo paskyrą – naikinama ne tik Pirkėjo registruota paskyra.  

  1. PREKIŲ INFORMACIJA

4.1. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad:

4.1.1. prekių aprašymai ir informacija apie Prekių savybes E-parduotuvėje pateikiami pagal atitinkamų Prekių tiekėjų nurodytus duomenis. Pardavėjas ir Administratorius nėra atsakingi už informacijos apie Prekių savybes turinį;

4.1.2. E-parduotuvėje pateikiama Prekės informacija yra bendrojo pobūdžio ir gali būti ne tapati atitinkamos Prekės pakuotės informacijai;

4.1.3. reali Prekės išvaizda (spalva, dydis, forma) gali ne visiškai atitikti Prekės atvaizdą nuotraukoje E-parduotuvėje dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Pardavėjas yra atsakingas tokius neatitikimus tik tuo atveju, jeigu jie sąlygoti Pardavėjo ar su juo susijusių asmenų veiksmų.

4.2. Jeigu Prekei yra suteikta gamintojo garantija, visa rašytinė informacija apie jos sąlygas pridedama prie Prekės.

4.3. Prekei gali būti taikomos akcijos ir nuolaidos pagal Pardavėjo nustatytą tvarką. Nuolaidos negali būti sumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios akcijos sąlygos numato kitaip ir tai skelbiama E-parduotuvėje, Pardavėjo interneto svetainėje ar akcijos sąlygose.

4.4. Akcinių Prekių kiekis gali būti ribotas, todėl Pardavėjas negarantuoja galimybės visiems Pirkėjams įsigyti Prekių, kurioms taikoma nuolaida.

  1. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Prekių kainos Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaičiuojant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

5.2. Prekių kainos E-parduotuvėje gali skirtis nuo Prekių kainų Pardavėjo Vaistinėse.

5.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Tada jos yra galutinės.

5.4. Prekių atsiėmimo paslauga Pardavėjo Vaistinėje yra nemokama. Norint užsakymą gauti per kurjerį, taikomi Prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti E-parduotuvėje.

5.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes naudojantis elektroninės bankininkystės sistema. Tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi E-parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka mokėjimo paslaugos teikėjui.

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo E-parduotuvėje bus laikoma sudaryta tik nuo to momento (Sutarties sudarymo momentas), kai Pirkėjas, šiame Sąlygų ir Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka E-parduotuvėje pateikęs užsakymą, t. y. sudaręs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Sąlygomis ir Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija, paspaudžia mygtuką „Užbaigti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties atsisakymo Sąlygose ir Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Prekių užsakymas vykdomas Pirkėjui prisijungus prie savo paskyros arba naudojantis pirkimo be registracijos funkcija, pateikus užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis.

6.3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas savo nurodytu elektroninio pašto adresu ir / arba trumpąją žinute užsakymo metu nurodytu mobiliuoju telefonu gauna Administratoriaus patvirtinimą, kad užsakymas yra pradėtas vykdyti. Jeigu pasirinktas pristatymo per kurjerį būdas, tokį patvirtinimą Administratorius pateikia tik po to, kai kurjeris patvirtina siuntos informaciją.

6.4. Pirkėjas Prekes apmokėti gali pateikiant užsakymą, jis pradedamas vykdyti po pinigų pervedimo į Pardavėjo banko sąskaitą, naudojantis elektroninės bankininkystės sistema.

  1. UŽSAKYMO ĮVYKDYMAS

7.1. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, pasirenka užsakymo įvykdymo būdą: pristatymą pasirinktu adresu arba atsiėmimą Vaistinėje.

7.2. Jeigu pasirinktas pristatymo būdas – atsiėmimas Vaistinėje, užsakymas bus įvykdytas, t. y. Prekės bus paruoštos atsiėmimui Vaistinėje, per laikotarpį, nurodytą Prekės aprašyme.

7.3. Jeigu pasirinktas Prekių pristatymo būdas – per kurjerį, Pirkėjo nurodytu adresu ar į paštomatą, užsakymas bus įvykdytas per laikotarpį, nurodytą Prekės aprašyme; be to, pristatant per kurjerį, tikslią Prekių pristatymo valandą kurjeris susiderins su Pirkėju telefonu Pirkėjo nurodytu numeriu.

7.4. Jeigu punktuose 7.2 ir 7.3. numatytais terminais Prekės pristatymas tampa neįmanomas, Pardavėjas atitinkamai informuoja Pirkėją, patikslindamas užsakymo vykdymo terminą.

7.5. Pirkėjas E-parduotuvėje gali susipažinti su Prekių pristatymo per kurjerį įkainiais, nemokamo pristatymo sąlygomis ir kiek konkrečiai kainuos jo pasirinkto Prekių krepšelio pristatymas.

7.6. Pirkėjas yra atsakingas už pristatymo adreso, nurodyto užsakant Prekes arba paskyroje, teisingumą ir už Prekių priėmimą iš kurjerio suderintu laiku.

7.7. Pardavėjas nėra atsakingas už jokius Prekių perdavimo per kurjerį sutrikimus, jeigu Pirkėjas nesilaiko šių Sąlygų ir Taisyklių ir nesusiderina su kurjeriu tikslaus Prekių pristatymo laiko arba sutartu laiku nepriima pristatytų Prekių, nurodo neteisingą pristatymo adresą ar įgalioja netinkamą asmenį jo vardu priimti Prekes iš kurjerio, ar kitaip padaro Prekių pristatymą neįmanomu. Pirkėjui neatsiėmus Prekių iš kurjerio su kurjeriu suderintu laiku Pirkėjo nurodytoje vietoje, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą. Tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami jo sumokėti pinigai už Prekes ir Prekių pristatymo išlaidas (kurjerio mokestį).

7.8. Prekės pristatomas Pirkėjo pasirinktu adresu tik Lietuvoje.

7.9. Užsakytos Prekės tiek Vaistinėje, tiek pristatant Pirkėjo nurodytu adresu, perduodamos priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei užsakytas pristatymui per kurjerį Prekes priims ne pats Pirkėjas, jis privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Jeigu Prekes atsiimančio asmens tapatybė neatitinka užsakyme nurodytos informacijos, Prekės negali būti perduodamos.

  1. PREKIŲ PRIĖMIMAS. SUTARTIES ATSISAKYMAS

8.1. Pirkėjas, priimdamas iš kurjerio Prekes, privalo apžiūrėti siuntą. Pastebėtus Prekių siuntos trūkumų, Pirkėjas privalo juos nurodyti Prekių priėmimo dokumentuose.

8.2. Jeigu Pirkėjas priima Prekes, nenurodydamas priėmimo dokumentuose pastabų apie Prekių siuntos kiekį ir / ar kokybę, laikoma, kad Pirkėjas priėmė nepažeistą siuntą.

8.3. Apie sugadintą siuntą Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją šiose Sąlygose ir Taisyklėse numatyta tvarka. 

8.4. Pirkėjas šiame Sąlygų ir Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti E-parduotuvėje įsigytas Prekes, nenurodydamas grąžinimo priežasties, per 14 dienų Prekių gavimo.

8.5. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, turi pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu laišku į info@sveikatospasaulis.lt, užpildydamas formą. Taip pat, norėdamas atsisakyti Sutarties, Pirkėjas gali naudotis pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9)  

8.6. Pirkėjas turi grąžinti Prekes Pardavėjui ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie užsakymo atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Prekės grąžinamos tik gavus Pardavėjo patvirtinimą ir instrukcijas dėl grąžinimo tvarkos, kuri nesiskiria nuo pirkimo tvarkos: jeigu Pirkėjas užsakymą atsiėmė Vaistinėje, grąžinimą vykdo į tą pačią Vaistinę; jeigu buvo pasirinktas pristatymas per kurjerį ar į paštomatą, grąžinimas vykdomas siunčiant Prekes Pardavėjui grąžinimo patvirtinime nurodytu adresu.

8.7. Grąžinamos Prekės turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti kartu su Preke). Jeigu Prekė nėra tinkamai sukomplektuota ir supakuota, Pardavėjas turi teisę jos nepriimti. Grąžinant Prekes Pirkėjas privalo pridėti pirkimo dokumentus. Taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti Pardavėjo pateiktą Prekės grąžinimo formą.

8.8. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo panaudotos, sugadintos ir / arba prarado prekinę išvaizdą (Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie yra būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais).

8.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties ir grąžinti šių Prekių:

8.9.1. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

8.9.2. Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, ne visos komplektacijos Prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

8.9.3. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

8.10. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas Prekes grąžina Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo sąskaitą, nurodytą grąžinimo dokumentuose. Prekių siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos. 

8.11. Jeigu Pirkėjui pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 (keturiolika) dienų pakeisti ją kita, analogiška Preke arba grąžinti, vadovaujantis šiame Sąlygų ir Taisyklių skyriuje numatyta grąžinimo tvarka. 

  1. PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKAI

9.1. E-parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie leidžia atpažinti ankstesnį E-parduotuvės lankytoją bei užtikrinti paslaugų kokybę. Daugiau apie E-parduotuvėje naudojamus slapukus ir slapukų politiką galite sužinoti Privatumo politikoje https://sveikatospasaulis.lt/pages/privatumo-politika.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Pirkėjo registracijos formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

10.2. Šios Sąlygos ir Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Sąlygų ir Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šių Sąlygų ir Taisyklių ar susiję su jomis, Sąlygų ir Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, problemos sprendžiamos Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

10.4. Tiesioginiai nuostoliai, kuriuos Pirkėjas ar Pardavėjas patyrė dėl kitos Sutarties šalies kaltės, atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.5. Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju dėl E-parduotuvėje įsigytų Prekių kokybės el. paštu info@sveikatospasaulis.lt.

10.6. Pirkėjas dėl pažeistų savo teisių ar interesų naudojantis E-parduotuve taip pat gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (esančią adresu Vilniaus g. 25, Vilnius; el. paštas: tarnyba@vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/, taip pat į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą (esančią adresu Žirmūnų g. 139A, Vilnius; el. paštas: vvkt@vvkt.lt).